Οικονομικά Μεγέθη

Με τη συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών της Credicom Consumer Finance Τράπεζας, Emporiki Rent και Αntena Rent a Car τον Οκτώβριο του 2010 ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των δύο εταιρειών με απορρόφηση της «Εμπορική Εκμισθώσεων Μέσων Μεταφοράς και Πρακτορεύσεων Α.Ε.Ε.» από την «ΑΝΤΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας σε «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΕΝΤ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.», διακριτικό τίτλο “EMPORIKI RENT”.

Οικονομικές Πληροφορίες 2010

Οικονομικές Πληροφορίες 2011

Οικονομικές Πληροφορίες 2012

Οικονομικές Πληροφορίες 2013

Οικονομικές Πληροφορίες 2014

Οικονομικές Πληροφορίες 2015

Οικονομικές Πληροφορίες 2016

Οικονομικές Πληροφορίες 2017

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2010

Οικονομικές Καταστάσεις 2011

Οικονομικές Καταστάσεις 2012

Οικονομικές Καταστάσεις 2013

Οικονομικές Καταστάσεις 2014

Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Οικονομικές Καταστάσεις 2017

 

Οικονομικά στοιχεία προηγούμενων χρήσεων