ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

15 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΕΝΤ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο «EMPORIKI RENT S.A.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121691501000

[πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 63592/01NT/B/07/317(08)]

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΕΝΤ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EMPORIKI RENT S.A.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Ν. Σμύρνης Αττικής, επί της Λ. Συγγρού αρ. 187, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Υιοθέτηση αναγκαίων μέτρων κατ’ αρ. 47 Κ.Ν. 2190/1920.

 

Oι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

 

Ν. Σμύρνη, 15/09/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο