Η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΕΝΤ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «E-Rent»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με αναλογικό, ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η E-Rent συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 γνωστό και ως ΓΚΠΔ η GDPR. Στα προσωπικά σας δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στην ταυτοποίηση σας ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν στοιχεία όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

1. E-Rent – Ποιοι Είμαστε

H E-Rent ειδικεύεται σε μακροχρόνιες χρηματοδοτικές και λειτουργικές μισθώσεις οχημάτων. Η E-Rent διασφαλίζει τη μέγιστη διαφάνεια και σαφήνεια σε όλες τις συναλλαγές της. Δίνει προτεραιότητα στην υπευθυνότητα και το σεβασμό στους πελάτες, στους μετόχους, και στους εργαζομένους.

2. Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση, τα οποία λαμβάνουμε από τα ίδια τα Υποκείμενα καθώς και μέσω τρίτων οι οποίοι μας επιτρέπουν την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα με βάση τη συναίνεση των υποκειμένων ή άλλη νόμιμη βάση (εκτέλεση σύμβασης, έννομο συμφέρον, κλπ.). Κάθε φορά συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για να υλοποιηθεί η ενέργεια ή η υπηρεσία που έχει ζητήσει το Υποκείμενο.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από δημόσια προσβάσιμες πηγές όπως για παράδειγμα τηλεφωνικούς καταλόγους, μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαδίκτυο, τα οποία αποκτούμε νόμιμα.

3. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για άτομα κάτω των 18 ετών για επιχειρηματικούς λόγους καθώς κατανοούμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας σε σχέση με τους ανηλίκους και δεν τους παρέχουμε υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

4. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποια νομική βάση

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και, ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία προστασίας δεδομένων για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

A. Για την εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιούμε επιχειρηματικές συναλλαγές και να προσφέρουμε υπηρεσίες δυνάμει των συμβάσεων με τους πελάτες μας.

B. Για τη συμμόρφωση με Νομική η Κανονιστική υποχρέωση

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τη συμμόρφωση της E-Rent με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς νόμους που διέπουν τη λειτουργία της E-Rent.

Γ. Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Έννομο συμφέρον υπάρχει όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό, ή νομικό λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας. Τέτοιες επεξεργασίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

– Τη διαχείριση οφειλών που έχουν μεταβιβαστεί ή αποκτήθεί από την E-Rent

– Τη δημιουργία νόμιμων αξιώσεων και την προετοιμασία της υπεράσπισής μας σε δικαστικές διαμάχες.

– Διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας του Τμήματος Πληροφορικής και του συστήματος της E-Rent, για την αποτροπή πιθανών εγκληματικών ενεργειών, της ασφάλειας των περιουσιακών στοιχείων της, τους ελέγχους αποδοχής πρόσβασης και τα μέτρα κατά των παραβάσεων.

– Την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης (κάμερες κλειστού κυκλώματος – CCTV), π.χ. στην είσοδο των εγκαταστάσεων μας, για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών

– Διαδικασίες για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μας και για την περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.

– Τη γνωστοποίηση/ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας εντός της E-Rent με σκοπό την ενημέρωση/επαλήθευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο συμμόρφωσης

– Τη διαχείριση κινδύνων της E-Rent

Δ. Επειδή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία (εκτός από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω), η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών/κανονιστικών υποχρεώσεών μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε διάφορα τμήματα της E-Rent και σε παρόχους υπηρεσιών (εκτελούντες την επεξεργασία), φορολογικές και εποπτικές αρχές ή όπου ορίζεται με νομικές ή κανονιστικές διατάξεις. Οι υπάλληλοί μας δεσμεύονται με υποχρέωση εμπιστευτικότητας και τήρησης του ΓΚΠΔ και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών που έχουν διοριστεί από εμάς για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεσμεύονται με σύμβαση να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τον ΓΚΠΔ.

Πρέπει να τονίσουμε ότι ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα σχετικά με εσάς για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω ή σε περίπτωση που υποχρεωθούμε από τον νόμο προς αυτό ή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Υπό τις προαναφερόμενες περιστάσεις, οι αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι ενδεικτικά:

– Οι εποπτικές και άλλες ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές, στον βαθμό που υφίσταται υποχρέωση από το νόμο

– Εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων

– Εταιρείες είσπραξης απαιτήσεων του Ν. 3758/2009

– Δικηγορικές Εταιρίες ή/και νομικοί σύμβουλοι

– Δικαστικοί Επιμελητές

– Συμβολαιογράφοι

– Οργανισμοί είσπραξης οφειλών

– Τειρεσίας Α.Ε.

– Χρηματοοικονομικοί και επιχειρησιακοί σύμβουλοι

– Ελεγκτές και οι λογιστές

– Εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών με κάρτα

– Εταιρείες αρχειοθέτησης, αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων

– Συστήματα υποστήριξης, επεξεργασίας και αποθήκευσης στο υπολογιστικό νέφος “cloud”

– Ασφαλιστικές εταιρείες

– Εταιρείες δημιουργίας και υποστήριξης ιστοσελίδων

6. Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΟΧ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου].

7. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, κατάρτιση προφίλ

Γενικά, κατά τη δημιουργία και τη διεξαγωγή μιας επαγγελματικής δραστηριότητας δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε αυτόματα ορισμένα από τα δεδομένα σας, με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων πτυχών (περιορισμένης κατάρτισης προφίλ), προκειμένου να προτείνουμε, να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.

8. Δραστηριότητες μάρκετινγκ και η κατάρτιση προφίλ για τέτοιες δραστηριότητες

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προτάσεις που σας αφορούν και ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε ή/και συμπεραίνουμε όταν υπάρχει δραστηριότητα σας σχετική με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως πληροφορίες σχετικά με την συνεργασία μας. Μελετούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι θεωρούμε ότι ενδέχεται να χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η κατάρτιση περιορισμένου προφίλ, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτόματα με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να σας παρέχουμε στοχευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις υπηρεσίες μας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό ή εάν, κατά περίπτωση, θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς Marketing, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, επικοινωνώντας με την εταιρεία γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@e-rent.gr.

9. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχουμε συναλλακτική η άλλη σχέση μαζί σας [ατομικά ή σε σχέση με τις συναλλαγές μας με νομικό πρόσωπο, από το οποίο έχετε εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπείτε ή του οποίου είστε ο πραγματικός δικαιούχος].

Αφότου ολοκληρωθεί η συναλλακτική μας σχέση μαζί σας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για:

– Πέντε (5) ή κατά περίπτωση έξι (6) χρόνια από την τελευταία μας συναλλαγή – απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

– Δέκα (10) χρόνια για τα φορολογικά αρχεία.

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο χρόνο, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς η κανονιστικούς λόγους.

10. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας δεδομένων και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, firewalls, privacy by design and by default αλλά και οργανωτικά μέτρα όπως αυστηρές πολιτικές πρόσβασης στα συστήματα, δέσμευση εχεμύθειας των εργαζομένων, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι κλπ.

Κάθε εργαζόμενος της E-Rent που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

11. Τα δικαιώματα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε:

1. Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να πληροφορηθείτε το είδος και την προέλευση αυτών, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες, κλπ. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα μέσω της ιστοσελίδας της E-Rent, και να μας την αποστείλετε υπογεγραμμένη με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής σας από αρμόδια αρχή.

2. Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

3. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.

4. Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας [γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»] όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας δίνει το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε σχετικό αίτημα, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη κατάρτιση προφίλ, στον βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση (direct marketing). Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing), τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.

6. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις, εάν:

– Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους,

– Έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε,

– Δεν χρειάζονται πλέον, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

– Έχετε ήδη αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά περιμένετε να σας επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους υπέρτερους των συμφερόντων σας, να τα χρησιμοποιούμε.

7. Να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].

8. Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη E-Rent, ή να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της E-Rent.

12. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3 ΤΚ 115 23, Αθήνα. Στη σχετική ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών (http://www.dpa.gr).

Κάθε εργαζόμενος της E-Rent που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

13. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Θα σας ειδοποιούμε όταν κάνουμε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα τροποποιούμε την ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στο τέλος της Πολιτικής αυτής. Σας συνιστούμε, ωστόσο, να επανεξετάζετε αυτή τη δήλωση περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Σημείωση:

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναθεωρήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2021.