Αθήνα | 5 Φεβρουαρίου 2021


Η εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΕΝΤ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EMPORIKI RENT SA», που εδρεύει στη Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αρ. 108 (εφεξής « Εταιρεία») ανακοινώνει ότι προχωρά σε μεταβίβαση ανείσπρακτων απαιτήσεων από μισθώσεις αυτοκινήτων (εφεξής «Απαιτήσεις»).

Οι Απαιτήσεις μεταβιβάζονται στην εταιρία ALPENSTEIN SHIPPING & TRADING SA (εφεξής «Νέα Εταιρεία»).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω μεταβίβασης, τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών της Εταιρείας, καθώς και αυτά των λοιπών φυσικών προσώπων, που συνδέονται με τις Απαιτήσεις άμεσα ή έμμεσα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο, (όπως ενδεικτικά συνοφειλετών, εγγυητών, παρόχων εξασφαλίσεων, ειδικών ή καθολικών διαδόχων, αντικλήτων, τρίτων στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού κλπ.), και τα οποία αφορούν στις ως άνω Απαιτήσεις, διαβιβάζονται στην Νέα Εταιρεία, η οποία θα διαχειρίζεται πλέον τις απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό και για τους σκοπούς της διαχειρίσεως, η Νέα Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, περαιτέρω τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες ενημερώσεως οφειλετών του Ν.3758/2009, σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους.

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην οποία προβαίνει η Εταιρεία, το χρόνο τήρησης αυτών, καθώς και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ((EE) 679/2016) και τον τρόπο άσκησης αυτών, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρεία (https://www.e-rent.gr/gdpr-notice).

Για την αναλυτικότερη ενημέρωση ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την Νέα Εταιρία, μέσω του σχετικού Εντύπου της που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της (https://www.alpensteinst.com/gdpr-notice).